2008, ഡിസം 28

മൊട്ട തല

അക്ഷര മില്ലാതെ
അക്കം പഠിചാല്
കക്ഷിക്ക് കിട്ടും
മൊട്ട തല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: