2012, ഓഗ 29

Njaan


Aarennariyaan
Aaraante purake
Aayiram katham.
Peronnariyaan
Peraalin chuvattil
Pala naal
Kalathe tholpikkaan
Kalante kaalkal
Kal kollam.
Aarennariyaathe
Peronnariyaatheyv
Kaalante oppam.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: