2008, ഡിസം 25

പെണ്ണ്

കാണാനും ,വളക്കാനും ,പിടിക്കാനും ഒടിക്കാനു വലി ചെറിയാനും,
വേണം പൊന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെണ്‍ കിടാവിനെ
പൊന്നു എനിക്കും, പെണ്ണ് പുറത്തും.
പിന്നെ അകത്തു പുതു പെണ്ണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: