2012, സെപ്റ്റം 11

Thirakku

Thirskkode thirakku
Thikki thirakku
Thirskkil ellaam soonyam
Samayamila chinthikaan
Thirakkozhinju
Thikki thikki chinthakal
Thalli vannu dukham
Thullunnen manassu
Oru chodyam
Thirakko
Thirakkillaymayo
Nallathu
Utharam
Vere oru chodyam
Utharam
Utharathil
Illa.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: