2014, ഒക്ടോ 30

മല

നേരായ ഒന്ന് , രണ്ടായി , മൂന്നായി , നാലായി, പലതായി ,
പലതായി ,പലതായി,മലയായി മാറി .
മലയായ മലയെല്ലാം കാടായി മാറി ,
നാടായ നാടെല്ലാം കിളിര്‍ത്തു തളിര്‍ത്തു .
മാവേലി മന്നന്‍ നാട് വാണു.
ആരോ കയറി ,പലരും കയറി
മരമായ മരമെല്ലാം വെട്ടി നിരത്തി .


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: