2013, ജൂൺ 16

ജീവിതം കൊന്നും തിന്നും ഇന്നുവരെ പാപം തീർക്കാൻ നെട്ടോട്ടം എല്ലാം തീർന്നി ട്ടിന്നിപ്പോൾ വല്ലോന്റേയും തിണ്ണയിലു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: