2013, ജൂലൈ 26

വെള്ളമെടുത്തു വിത്തു മുളച്ചു.
വളമെടുത്തു വളർന്നു.
വിത്തും വളവും പലവട്ടം തിരിച്ചു കൊടുത്തു.
എന്നിട്ടും ഒരു നാൾ മണ്ണോടു ചേർന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: