2012, ഓഗ 22

Orma

Marakkaath orma
Marikkaath orma
Makkaarilaaki
Thattiyum muttiyum
Thalliyum chathachum
Oru paruvathilaakki
Orma oru saapamo
Otichu pitichu ketty
Pottakinattil itenta
Pottiyo
Pursthaakkiyaalum
Prathishttikkaan
Ethu
Athum oru bhaaramo.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: