2013, ഏപ്രി 3

വറ്റി വരണ്ട പുഴക്കു കരയാൻ മൊഹം.ഒരിറ്റു കണ്ണുനീർ കൂടി ഒലിക്കാതെ ദുഖം കടിച്ചമർത്തി അവൾ കിടന്നു.എന്നെങ്കിലും ആ ദിനം വരുമെന്നോർത്ത്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: