2013, ജൂലൈ 26

എനിക്കിഷ്ടം കറുത്തവനെ കള്ളനെ കുള്ളനെ .
അവനല്ലെ എനിക്കു കഞ്ഞി വെച്ചു തരുന്നതു.
അവനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഞ്ഞി കുടി മുട്ടും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: