2013, ജൂലൈ 26

ജീവിതം മോഹം കരയാതെ ജീവിക്കാൻ കരയിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ.
കരയാതെ മരിക്കാൻ. കരയിപ്പിക്കാതെ മരിക്കാൻ.
മരിക്കാതെ കരയാനും മരിക്കതെ കരയിപ്പിക്കാനും അതുമൊരു ഭാഗ്യം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: