2012, ഒക്ടോ 20

Kuzhappam

മഴ കുഴപ്പം ഇണ കുഴപ്പം തുണ കുഴപ്പം എല്ലാം കുഴപ്പം മിണ്ടിയാൽ കുഴപ്പം കണ്ടാൽ കുഴപ്പം മണ്ടനായാൽ കുഴപ്പം എന്തായാലും കുഴപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: