2012, ഒക്ടോ 18

ഇര ചിരിക്കില്ല ഇര കരയില്ല ഇര കുരക്കില്ല ഇര ഇരക്കും ഇരന്നാലും ഇരന്നാലും രക്ഷയില്ല എന്നരിഞ്ഞു തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാവില്ല ഇരയായിലെങ്കിൽ ഒന്നുമാവില്ലല്ലൊ. ..........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: