2012, ഓഗ 1

Koodu

Annyanirikkaan    nengil                    
                   veedu venda                 koodu mathi                                 thuranna koodu                              keri paarkkaan oru koodu                parsannu pokaan oru koodu.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: