2012, ഓഗ 12

Piraanth

Piraanthennu
Muzhupiraanthennu
Naattukaar koottukaar veettukaarum
Kettiyittilla
Poottiyittilla
Kattumutichittilla
Oliyittilla
Pottichirichilla
Pottikkaranjittumilla
Veettukaar kuttan
Koottukaar unny
Naattukaarkkellam manikuttan
Muthumanipol punchirikkum
Pon muthupol kathusookshikkum
Otinatannittu
Naattare sevikkum
Ennittum innu
Aarkkume ventaatha
Aarume nokkaatha
Muzhu piraanthanaayi
Ennittum innu
Punchiri thooki
Sowmya sambhaashanam
Athumoru munjanma sukrutham.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: