2012, സെപ്റ്റം 27

പണം മരത്തിൽ കായ്കില്ലെന്നു പീയെം.പിന്നെ വായിലാണൊ .വായാടിത്ത മില്ലാത്ത്‌ പീയെം അതാവില്ല ഉദ്ദേശിച്ചതു.സമ്പത്തു മരത്തിൽ കായ്യ്കും.പണമല്ല സമ്പത്തലെ വെണ്ടതു.പ്രായം വരുത്തി വെച്ച പിസക്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: