2009, ഫെബ്രു 15

ഞാന്‍

പന്തിയിലോന്നാമന്‍
പന്തം കൊളുത്തേണ്ട
അന്തിക്കുമുണ്ടാകും
ചന്ത മുല്ലോര്‍ കൂടെ.

ചന്തയില്‍ പോകുന്പോള്‍
പന്തയം വെക്കുന്പോള്‍
അന്തമില്ലത്തവ
അന്തിക്കു ചെയ്യുന്പോള്‍
ഉണ്ടക്കന്നുള്ളവര്‍
ഉണ്ട് തടിച്ച്ചവര്‍
കാണാതെ പോകണം
ഉണ്ടാക്കും പൊല്ലാപ്പ്.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്
എല്ല് നുരിന്ഗീട്ടു
പല്ലു കൊഴിഞ്ഞിട്ടു
വല്ലോന്റേം തിന്നെല്
അന്തി മയങ്ങുമ്പോള്‍
അന്തകന്‍ വന്നൊന്നു
ചന്തമില്ല തണ്ടില്‍
എന്തുന്നതും കാത്തു.

പിന്നെ പറയാന്‍
ഉള്ള കഥകള്‍
ആരും പറയില്ല
പാവമല്ലേ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: