2012, ഫെബ്രു 14

എന്ടോസള്‍ഫാന്‍

എലിയെ കൊല്ലാന്‍ ഇല്ലം ചുട്ടു , ഇല്ലത്തുള്ളവര്‍ എല്ലാം ചത്തു , ചത്ത്തോര്‍ക്കെല്ലാം പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടി പെന്‍ഷന്‍ തിന്നു എലികള്‍ പെരുകി. ,

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: