2012, സെപ്റ്റം 28

ഗദ്കരി നോട്ടീസ്‌ അയക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഒന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്തുമായിരുന്നൊ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: