2012, ഡിസം 6

ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടു രണ്ടല്ല മൂന്നും നാലായി കണ്ടു. നല്ലോണം നാലിനെം കണ്ടു മടുത്തു ഒന്നിനെം കാണാതെ വീട്ടിലിരിപ്പായി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: